منظور از سفارش سازی چیست؟

به سفارش مشتری قالب یا افزونه مورد نظر نصب می گردد.