منظور از راه اندازی چیست؟

تمام مراحل اعم از خریداری و ثبت دامنه ، تنظیمات نام سرور ، نصب سیستم مدیریت محتوا را شامل می گردد.